Home เรื่องทั่วไป 7 ข้อดีของการมีทองเก็บสะสมไว้ ที่หลายคนไม่ค่อยรู้

7 ข้อดีของการมีทองเก็บสะสมไว้ ที่หลายคนไม่ค่อยรู้

6 second read
ปิดความเห็น บน 7 ข้อดีของการมีทองเก็บสะสมไว้ ที่หลายคนไม่ค่อยรู้

เพราะแต่ละคน นั้นก็มีเป้าหมายในการเก็บทอง ที่ต่างกันแต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไรทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการ

ในทุกวันนี้ ช่วงเหตุก ารณ์สำคัญๆ ดังต่อไปนี้ที่จะทำให้ ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี ในการเก็บออม

1. ใช้แทนการเก็บเงิ น เก็บเงิ นไม่ค่อยอยู่ งั้นเปลี่ยนมาเป็นทองแทน

เพราะมันเป็นสินทรั พย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงินสำหรับผู้ ที่เก็บเงินไม่อยู่ โดยการเก็บทอง

แทนการเก็บเงิน นั้นก็เหมือนกับการฝากเงิ นประจำกั บธนาคารแค่เปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะส มทองแทนโดย

จะใช้โป ร แก รม ออ ม ทอง ก็คือทะยอยซื้ อทองสะสมทุก ๆเดือน เพราะงั้นเราจะได้ราค าแบบเฉลี่ยกันไป

ทีนี้พอออมครบอย า ก จะเบิกทองมาเก็บไว้ กับตัวเองบ้าง หรือข ายคืนเปลี่ยนเป็นเงิน ก็ทำได้เช่นกัน

2. ใช้จ่ายในย า มเ จ็ บป่ ว ย

เช่นค่ารั กษาพ ย า บา ล ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งร ายจ่ ายที่คนทุกวัยต้องนึกถึงเชียวล่ะโดยเฉพาะ วัยเกษียณที่มีอายุมากๆ

แล้วสุขภาพก็อาจไม่ได้ดีเหมือนก่อน โอกาสเกิดโ รค ร้ า ยก็มากขึ้นตามอายุ ฉะนั้น ควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้

และแน่นอนว่าโ ร คร้ า ยบาง โ ร คมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประกั น สุ ข ภ า พ หรือประกั นสังคม อาจจะช่วยเราได้

ไม่เต็มที่หรอกเราจึงต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ให้พอ

3. ป้องกันอัตราเงิ นเฟ้ อ ยุคนี้ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือกันแล้ว

“อัตร าเงินเฟ้ อ “ นับว่าเป็นศั ต รูตัวฉก าจที่ทำให้เงิน มีมูลค่าลดลงเพราะถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้ อ นั่นแปลว่า

สินค้ าและบริการต่าง ๆ จะมีราค าแพงกว่าเดิมอย่าฃเมื่อ 3 ปีที่แล้วนั้น ราคาก๋วยเตี๋ยวชาม 30 บาท ทุกวันนี้ล่ะ 40 บาท

เป็นต้นและนี่แหละ จะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่ จนไม่พอใช้จ่ายในวัยเกษียณ แต่กลับกันทองคำ

สามารถป้ องกันความเสี่ ย งของอัตร าเงินเฟ้ อได้ดี ร า ค าทองนั้นไม่เปลี่ยนไป ตามราค าสินค้ า

ยิ่งเงินเฟ้ อสูงราค าทองยิ่งสูงตามไปด้วย

4. สำรองการเงินในย า มฉุ ก เ ฉิ น

เราคงจะเคยเห็นข่ าวผู้ปกครอง นำทองมาข ายในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากว่าค่าใช้เรื่องเรียนต่อของลูกค่อนข้างสูง

พ่อแม่ท่านใด ที่ไม่ได้วางแผนการเงินดีๆ ล่ะก็ ได้ทองคำนี้ละมาช่วยให้ผ่านพ้นช่วงย ากลำบากไปได้

ทั้งนี้ยังมีเรื่องของอุบั ติเ ห ตุ หรือแม้แต่ปัญหาทางด้านก ฎห ม า ยที่อาจจำเป็นต้องใช้เงินมาก

จนส่งผลให้เงินหมดไป หรือแม้แต่ ปัญหาเรื่อง เศรษฐกิจแ ย่ ฯลฯ จนทำให้เงิ นเก็บ  ที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต กลับไม่พอซะงั้น

5. เป็นทุนในการทำธุรกิจ เมื่อต้องการทำธุริจ แต่ทุนไม่พอ และเงินเก็บเหลือน้อย

แม้ว่าทองคำจะไม่มีปันผล ไม่มี ดอ กให้เหมือนสินทรั พย์อื่น ๆ แต่ว่านะ ราค าส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำ

ได้รับความสนใจ ในการลงทุ น และมีหลายคน ที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็ก ๆเพื่อให้เกิดร ายได้

โดยบางครั้ง อาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมา อาจไม่พอทำให้ทองคำ เป็นสินทรั พย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

6. ให้เป็นของขวัญลูก สำหรับวันสำคัญ

เพราะทองคำ นับว่าเป็นสมบัติที่มีมู ลค่า หลายๆ คนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานบ้างก็เอาไว้เป็นทุนสำรอง

หรือให้เป็นของขวั ญในวันสำคัญ ๆและลูกหลานของเรา ก็นำทองเหล่านี้ ไปต่ อ ยอดทางการเงิน อีกทอดหนึ่งได้เช่นกัน

7. สินทรั พย์ทางเลือก การกระจ ายความ เ สี่ ย ง

เพราะการถือทองคำไว้เผื่อวันใดหุ้ นตกจะได้อุ่นใจอยู่เสมอความเ สี่ ย งที่ว่านี้คือความเ สี่ ย งของค่าเงิน

และมีหลายประเทศ เก็บสำรอง ทองคำไว้เพื่อป้ องกันการเกิดวิ ก ฤตทางการเงิน

เพราะราค าทองไม่เปลี่ยน ไปตามราค าสินค้ าอื่นยิ่งเงินเฟ้ อสูง ราค าทองยิ่งสูง

อย่ างน้อยๆ  การมีทองติดตัวไว้มันก็ทำให้เรามั่นใจอุ่นใจได้ว่ามีเงิ นสำรอง และสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทอง

ยังเป็นที่นิยม คือ ความต้องก ารใช้ทอง ในด้านต่าง ๆโดยเฉพาะด้านการลงทุ น

 

ขอขอบคุณ a u s i r i s

 

Load More Related Articles
Load More By Author
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

คนที่ทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้ จะจบอะไรก็ไม่สำคัญ อย่ ายึดติดกับงานตรงส าย

“จะเรียนไปทำไม ถ้าสุดท้ายก็ได้งานที่ไม่ตรงสาย งานที่น้อ … …