Home เรื่องทั่วไป แนวคิด 5 ขั้นตอนเก็บเงินให้ได้แสนแรกให้ได้ ใน 1 ปี

แนวคิด 5 ขั้นตอนเก็บเงินให้ได้แสนแรกให้ได้ ใน 1 ปี

4 second read
ปิดความเห็น บน แนวคิด 5 ขั้นตอนเก็บเงินให้ได้แสนแรกให้ได้ ใน 1 ปี

หลาายๆคนต้องเคยตั้งเป้าหมายในการเก็บเงิ นให้ได้ 100,000 บาท  บางคนอาจจะท ะลุเป้าหมาย

ไปไกลแล้ว แต่สำหรับคนที่กำลังตั้งเป้านี้ ก็มีวิธีมาแบ่ งปันให้อ่าน กันครับ 5 ขั้นตอนเก็บเงินให้ได้ 100,000 ใน 1 ปี

1. ตั้งเป้าหมายเก็บเงิน 1 0 0,0 00 แล้วสับให้เล็กลง

เช่น ต้องเก็บเงิ นให้ได้เดือนละ 8,333 บ าท (100,000 / 12) หรือเก็บเป็นร ายวัน

จะอยู่ที่วันละ 274 บ าท ส่วนตัวคิดว่าเก็บเป็นร ายเดือนน่าจะง่ ายกว่า

2. สร้างความหมาย และความรู้สึกให้เงินก้อนนี้

ลองใส่ความหมายลงไปในเงินก้อนนี้ เช่น เราจะเก็บเงินก้อนนี้พาคนในครอบครัวไปเที่ยวได้ใช้เวลาร่วมกัน

เป็นประสบก ารณ์ดีๆในชีวิต หรือความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงถ้ าเก็ บเงินก้อนนี้ได้ เราคงภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดีๆ

ให้ตัวเองเป็นก้ าวแร กในการสร้ างความมั่นคงทางการเงิ น แบบนี้เป็นต้น

3. ทุกบ าทที่ประหยัด เท่ากับเงิ นเก็บที่เพิ่มขึ้น

ลองลดค่ าใช้จ่ ายที่ไม่จำเป็นในชีวิ ตลง สำร ว จดูว่ามีอะไรที่เราสามารถลดลงหรือตัดออกไปได้บ้าง

เอาเท่าที่ทำได้และไม่กระท บกับการใช้ชีวต เงิ นที่ประหยั ดได้ก็เอามาเก็บไว้ในบั ญชี

4. หั กเงิ นอัตโนมั ติทุกวันที่เงิ นเดือนออก

ใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยมีวินัย บังคั บตัวเองให้เก็บเงินไม่ค่อยได้ให้เปิดอีกบั ญชีแยกออกมาสำหรับเก็บเงิ นก้อนนี้

โดยให้ตั้งหั กเงินอัตโนมั ติจากบัญชีเงินเดือนมาเข้าบั ญชีนี้ทุกวันที่เงิ นเดือนออกหรือจะ

ใช้เป็นบัญชีฝากประจำ ส ล า ก ออมทรัพย์ กองทุ นรวมตล าดเงินหรือต ร าส า ร หนี้ก็ได้

5. แบ่งเงินโบนัส ร ายได้พิเศ ษมาช่วยเร่งให้ถึงเป้าหมาย

ลำพังเงินเดือนอย่ างเดียวอาจไม่เพียงพอ อาจตั้งก ฎ กับตัวเอง ว่าถ้ามีโบนั สหรือรายได้พิเศษจากช่องทางอื่นๆ

จะแบ่งมาเก็บ 5 0% หรือเก็บ 1 0 0% เลยก็ได้ก็จะช่วยให้เราถึงเป้าหม ายได้เร็วขึ้น

 

ขอบคุณ m o n e y

Load More Related Articles
Load More By Author
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

คนที่ทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้ จะจบอะไรก็ไม่สำคัญ อย่ ายึดติดกับงานตรงส าย

“จะเรียนไปทำไม ถ้าสุดท้ายก็ได้งานที่ไม่ตรงสาย งานที่น้อ … …