Home เรื่องทั่วไป 6 เรื่องที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเซี ยล ถ้าไม่อย ากดูแ ย่ในสายตาคนอื่น

6 เรื่องที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเซี ยล ถ้าไม่อย ากดูแ ย่ในสายตาคนอื่น

6 second read
ปิดความเห็น บน 6 เรื่องที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเซี ยล ถ้าไม่อย ากดูแ ย่ในสายตาคนอื่น

1. โพสต์รูปร้ องไ ห้รูปโ ช ว์เนื้อหนัง เพื่อเรี ยกร้องความสนใจ

มันเป็นความย้อ น แ ย้ ง ที่ทำให้เกิดความ ขบขัน เพราะคน ที่มาเห็นส่วนใหญ่มัก

จะคิดว่า “ร้ องไห้ เสี ยใจ เธอยังมีอารมณ์ ถ่ายรูปตัวเองในส ภาพหน้าพัง ๆ ด้วย

เหรอ” ก็ไม่ต่างอะไร กับการเรียกแ ขก ให้มา ด่ าวิพ ากษ์

วิจ ารณ์เราว่าแสดงออก อะไรที่ตลก ไม่งาม ไม่แ พง เหมือนพ วกเรียกร้อง

ความสนใจ และ เห็นแก่ตั ว เพราะช่าง ไม่รู้ ม า ร ย า ท สังคมไม่รู้กาลเทศะ

เอาซะเลย ต่อให้เป็นคนหน้ าตาดีก็ ไม่สามารถอ นุโ ล มความรุ นแ รง

ที่จะหลั่งไห ลเข้ามาได้ถ้าไม่ อ ย า ก ให้ค นอื่นว่าเอา ก็ต้องคิด ให้ดีก่อนโพสต์

2. เพ้อถึงคว ามโสดทุกฤดู ทุกเช้าสายบ่ ายเย็น

ผู้หญิงโ ส ดจะน่ ารัก ก็ต่อเมื่อไม่โปรโมท ตัวเอง เหมือนสิ นค้าโส ดแบบมีความ

เป็นธรรมช าติ ไม่ขยันโ พสต์ว่าจีบฉันสิ ฉันอ่อยแล้วนะ โสดแล้วเหงาจัง อะไร

ทำนองนี้ อย าก ให้มีคนมาจีบ ไม่ต้อง รีบขายตัวเองขนาด นั้นก็ได้

3. โพ ส ต์รูปบ่นส รี ร ะตั วเอง ทั้งที่ก็ไม่ได้แ ย่อะไร

อย่าด่าตัวเอง เพื่อให้คนอื่นชม แต่ควร ให้คนอื่นชม ตามความ จริงตามธร รมช าติ

ช่างเป็นเรื่องไ ร้ส าระสิ้น ดีที่คนหน้าตาดี รูปร่างดีอยู่แล้ว มาโพสต์ด่าตัวเอง

ออกสื่อว่าอ้วนจังดำจัง

4. เอาเรื่องภ ายในมาสาว ไส้ให้ โ ล กรู้ เกลี ยดใครทะเ ล าะกับใครก็ ตาม ไม่ว่า

จะเป็นคนในครอบครัวเพื่อน ในกลุ่ม แฟนเพื่อนร่วมงาน การโพ สต์ ออกไป

ไม่ใช่แค่ระบ ายอ ารมณ์แล้วจบ เพราะ สิ่งที่อาจจะตามมาก็คือ ความสั มพันธ์

ที่เป็นปัญหาอยู่แล้วอ าจมีผลกร ะทบที่หนักกว่าเดิม และ ในที่สุด ไม่ใ ช่แค่

คนอื่นที่ดูไม่ดีตัวเราก็ด่างพร้อยไ ปด้วย สิ่งที่ควรทำก็คือใจเย็น ๆ ไปพูดปรับทุ กข์

กับใครก็ได้ ที่ไว้ใจจนกว่าจะสบาย ใจ

5. ห ย า บ ค า ย เป็นนิสั ย โดยคิดว่า นี่แหละความ ในใจที่จริงใจสุด ๆ

ความถี่ในการแ สดงออกมีผลทางจิต วิ ท ย า กับตัวเราเสมอ ถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะ ว่าบริบทไหน ควรใช้คำแบบไหน

หรือเหวี่ ยงความผิ ดใส่คนอื่นว่า “ก็ช่างคนอื่นสิ ใครใช้ให้มาตัดสิน คนที่ภายนอก” มันไม่น่ารักไม่ช่วย

ให้ตัวเองดูดีเอาซะเลย มันเป็นเรื่อง พอเข้าใจได้ถ้าเราจะคุยกันแบบ ห ย า บ ค า ย กับเ พื่อนฝูง แต่อย่า ติดนิสัยสะกดจิตตัว

เองว่า ห ย า บ ค า ย

นี่แหละจริงใจนึกจะ โพสต์คำ ห ย า บ ค า ย ใต้สะดือก็โพ สต์ นึกจะด่าใคร

ลอย ๆ ก็ด่าไม่มีปี่มีข ลุ่ยทำอะไรเกรงใจ การศึกษาเกรงใจหน้าตาสวย ๆ ของ

ตัวเองกันนิดนึง

6. ตอบโต้กับคอมเม นท์ที่ไม่เป็นใจ ด้วยวิธีแ รงมาแ ร ง กลับ

ปัญหาที่แ ย่ ๆ เราเลือกที่จะจบสวย ๆด้วยการอธิ บายเหตุผลดี ๆ หรือปล่อย เขาไป ไม่ต อบโต้ ไม่ให้ความสำคัญ

แต่ถ้าเราเลื อกแรงมา แรงกลับมันก็เหมือนกับน้ำ มันราดกองไฟ ด่ ากัน ไปมาแล้วเมื่อไหร่จะจบเสี ยสุขภาพ จิตกันเปล่า ๆ

เอาเวลาไปสนใจเรื่อง อื่นดีกว่า เสี ยเว ลาดึงตัวเองลงต่ำ เพราะคนไม่กี่ค น เรื่องไม่เป็นเรื่อง

 

ขอบคุณ : s i s t a c a f e

Load More Related Articles
Load More By Author
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

คนที่ทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้ จะจบอะไรก็ไม่สำคัญ อย่ ายึดติดกับงานตรงส าย

“จะเรียนไปทำไม ถ้าสุดท้ายก็ได้งานที่ไม่ตรงสาย งานที่น้อ … …