Home คติสอนใจ 10 ข้อดีของการมีเงินเก็ บ ออมให้ได้ออมให้เป็นชีวิตจะมีความสุขเมื่ออายุมากขึ้น

10 ข้อดีของการมีเงินเก็ บ ออมให้ได้ออมให้เป็นชีวิตจะมีความสุขเมื่ออายุมากขึ้น

8 second read
ปิดความเห็น บน 10 ข้อดีของการมีเงินเก็ บ ออมให้ได้ออมให้เป็นชีวิตจะมีความสุขเมื่ออายุมากขึ้น

หากเราศึกษ าข้อดีของการมีเงินออม มันอาจจะทำให้คุณ เปลี่ยนวิธีคิดได้เริ่มเก็บเงินเป็น

การออมเงินเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองในระยะย าวและ

นี่เป็นข้อดีของการมีเงินออม บางทีเห ตุผลดีๆ สักข้อในนี้ อาจจะเป็นแร งบันดาลใจให้คุณได้

1. เงินออม มีประโยชน์มาก เมื่อเกิดวิ ก ฤติ

เพราะชีวิตเรา มีความไม่แน่นอนอยู่เสมอ มันจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

เราจึงต้องมีเงินออมไว้ เผื่อใช้ในย ามฉุ กเฉิ น จะได้ไม่ไปหยิบยืมใคร

2. มีเงินออม ก็เป็นหลักฐ านค้ำประกัน

เพราะการก ู้เงิน ได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม

มันจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ ถ้าจะต้องทำเรื่องก ู้ เพื่อซื้ อบ้านหรือที่ดิน เป็นต้น

3. เงินออม ช่วยคนที่เรารัก

การมีเงินออมเป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหา

การเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ย ามคนอื่นเดื อดร้อน

ก็ช่วยเหลือกันไป แต่ละคนก็จะมีคราวเคร า ะห์ต่างกัน

4. เงินออม ช่วยให้ชีวิตไม่ลำบาก

เพราะถ้าตกงาน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ างต้องหายไป เช่น

พนักงานธน าคาร สำนักพิ มพ์ เพราะงั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมือ บรรดาหนุ่มสาวโรงงาน

ถ้ามีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ แทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาสต กงานแน่นอน เห็นไหมว่าการออมสำคัญแค่ไหน

5. เงินออม ก็จะไม่เป็นภาระคนอื่น

เพราะการมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนลูกหลานต้องช่วยกัน

จ่าย เพราะตัวเองก็ไม่มีร ายได้แล้วก็ยังไม่มีเงินออมอีก ทั้งยังเ จ็ บป่ วย

และถ้ามีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน หรือรบกวนพวกเขาได้น้อยลง

6. มีเงินออม จะมีอิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื่อยในการทำงานให้หนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานหนัก ชีวิตมีอิสระมากขึ้น ต้องการทำสิ่งใด ก็ได้ทำ

7. เงินออมนั้น ทำให้เรามีความสุข

เพราะคนมีเงินออม เขาก็จะไม่เครี ยดหน้านิ่ วคิ้วขม วดเพ ราะ

กลุ้มใจในเรื่องเงิน พอมีเงินออมนั้น ก็จะมีความสุข ความกังวลจะลดลง

8. เงินออม ทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเรา เงินมันก็ต้องมีต้องใช้ในการซื้ อข้าวของ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต

และถ้ามีเงินออม ชีวิตเราเองก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

9. เงินออมต้องมีไว้ เผื่อซ่ อ มแซ มข้าวของ

ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทรัพย์สินต่างๆ ในบ้าน หรือรถ มีโอกาสชำรุ ดตามวันเวลาของมัน

ฉะนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้ เอาไว้ใช้จ่ายเป็นค่าซ่ อ มบำรุง ในกรณีจำเป็น

10. มันช่วยทำงานแทนเรา

เพราะเรานำเงินออมไปลงทุ นอย่ างการซื้อหุ้ นแล้ว ได้เงินปันผ ลทุกปี

ก็นับว่าเงินออมนั้น ทำงานแทนแล้ว มีร ายได้มาเลี้ยงเราทุกปี

อย่ างการซื้อหุ้ นเก็บไว้สัก 3 ล้านงี้ ก็จะมีร ายได้จากเงินปันผ ล

ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 มันก็เพียงพอต่อการใช้จ่ายสบายๆ เลย

และโดยเฉพาะเมื่อเราแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงินออม ไว้ใช้จ่ายในช่วงนั้นด้วย

เพราะทุกวันนี้ จะไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานี่แหละ ที่จะพึ่งพาได้

 

ขอบคุณ : s t a n d-s m i l i n g

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In คติสอนใจ
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …