Home เรื่องทั่วไป 7 วิธีเลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาด และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเติบโต

7 วิธีเลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาด และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเติบโต

7 second read
ปิดความเห็น บน 7 วิธีเลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาด และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเติบโต

1. ฝึกให้ลูกช่วยเห ลื อตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเองเพื่อเป็นพื้นฐานทักษ ะอื่นต่อไปเพราะการที่เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้

และล ดการพึ่งพาคนอื่นจะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเองลดความกังว ลและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ

ในชีวิตประจำวัน

2. ฝึกระเบี ย บวินัย

ฝึกระเบียบวินัยเพื่อเป็นทั ก ษ ะการควบคุมตนเองและยับยั้ งชั่ งใจให้แก่ลูกนับเป็นพื้นฐานต่อการทนต่อสิ่งยั่ วยุต่างๆ

ในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถทำด้ตั้งแต่เล็กๆ อาทิการตื่นนอนและเข้านอน รับประทานอาหาร การเก็บของเล่น

ให้เป็นเวลา

3. สร้างแ ร งบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแ ร งบันดาลใจด้วยเรื่องเล่าสำหรับเด็กเล็กโลกของเขายังไม่กว้ า งใหญ่มากนักการเล่าเรื่องราวต่างๆจากนิทาน

หรือเกร็ดประวัติศาส ตร์อย่ า งง่ายๆเกี่ยวกับบุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่นจะช่วยทำให้ลูกเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือกันใน

สังคมได้ดีขึ้นคนเป็นพ่อแม่อาจถามลูกว่าหากเกิดเหตุก า รณ์อย่างในนิทานขึ้นกับลูก ลูกจะทำอย่า งไรลองฟังคำตอบของลูก

แล้วชื่นชมหรือตั้งคำถามเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกหลีกเลี่ย งที่จะวิจาร ณ์และตัดสินว่า.. คำตอบของลูก

ถูกหรือผิ ดเพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเองโดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่

เหมาะสม

4. ฝึกลูกช่ ว ยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้านเริ่มได้ตั้งแต่เล็กโดยส่วนใหญ่ เด็กวัย 2 ขวบเริ่มฟังและเข้าใจคำสั่งง่ า ยๆดังนั้น เราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้าน

ขั้นพื้นฐานเช่น นำเ สื้ อผ้าที่สวมแล้วไปใส่ตะก ร้ า เป็นต้น การให้ลูกช่วยงานบ้านโดยเริ่มจากสิ่งที่เขาค ว รต้องรับ

ผิ ดชอบเอง ลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ตนทำ มีผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่า งไรนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

5. สอนเรื่องอ า ร ม ณ์ต่างๆ

สอนเรื่องอาร ม ณ์ต่างๆพ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูกให้เป็นเลิศ ในด้านวิชาการสอนเรื่องมารย าทกฎระเบียบ

แต่กลับลืมเรื่องการรับมือกับอา ร มณ์ตั้งแต่ลูกยังเล็กดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้นสอนให้ลูกรู้จักอาร ม ณ์ต่างๆของตน

ด้วยการเอ่ยชื่ออา ร ม ณ์นั้นๆ อาทิเมื่อลูกร้ อ งไห้ที่ไม่ได้ของเล่นอาจบอกลูกว่าแม่รู้ว่าลูกกำลังเ สี ยใจที่ไม่ได้ของเล่น

หรือเมื่อลูกโก รธ ที่ถูกแ ย่ งขนมต้องบอกว่าลูกกำลังโก ร ธใช่ไหม แต่แม่อย า กให้ลูกหายใจลึกๆใจเย็นๆการ

สอนเช่นนี้ จะช่วยทำให้ลูก เรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตน เมื่อโตขึ้น และไม่นำอา ร ม ณ์ของตนเอง มาเป็นข้ออ้าง

ในการทำร้ า ยคนอื่น

6. การพาลูกพบคนหลากห ล า ย

การพาลูกพบคนหลากหล า ย นับเป็นการฝึกให้ลูก มีความเห็นอก เห็นใจผู้อื่น และเข้าใจสังคมมากขึ้น คือทำให้เขาเห็นว่า…

และความคิด ซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้ไม่ได้แปลว่า ผิ ดเสมอไป การพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยว ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คน

ที่แตกต่างพร้อมกับคำชี้แนะ ที่เหมาะสม จะทำให้ลูกเข้าใจ ความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

7. สอนลูกให้รู้จักแ ก้ ปั ญ ห า

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญ ห า บ่อยครั้งที่ลูกทำผิ ดพล า ด พ่อแม่หลายคน จะใช้วิธีตำห นิ หรือดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิ ด อีก

ซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่า การทำผิ ดเป็นเรื่องใหญ่ และกลัว ที่จะทำผิ ดหรือจะปกปิดความคิดของตนเอง โดยการโกหก

ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นในการให้อ ภั ยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปั ญ ห า หลังจากที่เกิดข้อผิ ด พล า ด อาทิเด็กวิ่งแล้วทำน้ำหก

พ่อแม่ควรฝึกให้เด็กรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ คือเช็ดน้ำ และเก็บแก้วให้เป็นที่ หลังจากนั้นชวนให้ลูก คิดว่าครั้ง

หน้าสาม า รถร ะ วังอย่า ง ไร ให้ไม่เกิด เหตุการณ์แบบนี้อีก นอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ผู้ปกคร อ งคนในครอบครัว

ก็ต้องเป็นต้นแบบ หรือแบบอย่ า งที่ดีให้แก่เด็ก เพราะการเห็นแบบอย่ า งที่ดี จะทำให้เด็กสามารถจดจำการทำดีได้มากกว่า

การใช้เพียงคำพูด การเลี้ยงลูกต้องใช้ความอดทนความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะ กว่าที่ลูกจะรู้เรื่อง และทำตามในสิ่งดีๆ ก็ต้องใช้

เวลาฝึกฝน ปฏิบัติเป็นประจำ หากพ่อแม่หมั่นสอน สิ่งสำคัญที่จำเป็น ต้องสอนลูก ลูกก็จะเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่ า งแน่นอน

ขอบคุณ : y a k r o o k a s e t

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …