Home เรื่องทั่วไป 12 วิธี ที่สอนลูกให้เป็นคนจิตใจเข้มแข็ง เติบโตไปประสบความสำเร็จ เป็นที่รักในสังคม

12 วิธี ที่สอนลูกให้เป็นคนจิตใจเข้มแข็ง เติบโตไปประสบความสำเร็จ เป็นที่รักในสังคม

8 second read
ปิดความเห็น บน 12 วิธี ที่สอนลูกให้เป็นคนจิตใจเข้มแข็ง เติบโตไปประสบความสำเร็จ เป็นที่รักในสังคม

การสอนให้ลูกมีความเข็มแข็งทางจิตใจในที่นี้ คือการสอนให้ลูกสามารถเรียนรู้ ที่จะรับมือและเผชิญกับสถานการณ์ที่ย ากลำบๅกต่างๆ ที่หลากหลายที่ต้องประสบพบเจอได้อย่างชาญฉลาด

12 ข้อที่จะช่วยให้ลูกของคุณพัฒนาทักษะความเข็มแข็งทางจิตใจและอารมณ์ โตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ ใช้ชีวิตในสงคมได้อย่างมีความสุข

1.ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

เราควรสอนให้เขามีความพย าย าม และทำทุกอย่ างด้วยความสามารถอย่ างดีที่สุด แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ

เราล้ มเ ห ลวได้ ผิ ดพ ล าดได้ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้พวก

เขาได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับอุ ปส ร รคในชีวิตได้ดีกว่า และมีความสุขกว่าเ ด็กที่พย าย ามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

2.รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูก

พ่อแม่จำนวนมากอย ากให้ลูกมีความสุข ก็จะพย าย ามสร้างความสุขให้ลูกด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ แต่ในโลกของความเป็นจริงแล้ว

ความสุขหรือความทุ กข์นั้น เป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น

เราควรที่จะสอนให้ลูก มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเองและให้พวกเขาเรียนรู้ว่าความรู้สึกของเราเกิดจากตัวของเราเอง

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่อย่ างใด

3.ไม่เอาความรู้สึกผิ ด มากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การที่เราสอนให้เจาเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่นั้น

เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป จนลืมความผิดชอบชั่ วดี ยกตัวอย่ างเช่น ที่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้อ่ าน

หนังสือมาเพื่อมาสอบ และขอลอกข้อสอบ ด้วยความรู้สึก

ผิดของเด็ กว่า เพื่อไม่ให้โดนครูทำโ ท ษหรือสอบตกเ ด็ กอาจจะยอมทำผิ ดเ พื่อให้เพื่อนลอกข้อสอบ ซึ่งมัน

ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นเอง

4.อย่ าให้ความกลั ว มีผลต่อการตั ดสินใจ

พ่อแม่มีหน้าที่ต้องปกป้องลูกจากอั น ต ร ายใดๆทั้งปวงแต่เราควรให้เ ด็กได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลั วต่างๆ

ด้วย สอนถึงอั น ต ร ายที่อาจจะเกิดขึ้น สอนให้เข้าใจถึง ความรู้สึก ก ลั วและรับรู้มัน ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลั ว

อย่าให้ความกลั วมามีผลกับการตัดสินใจในชีวิต

5.ฝึกให้ลูกมีวินัย แต่ไม่กลั วต่อการถูกล งโ ทษ

การลงโ ท ษ คือการที่เราทำโ ท ษเขามื่อพวกเขาทำผิดแต่การฝึกความมีระเบียบวินัยคือ ฝึกให้พวกเขาสร้างอุปนิสั ย

ที่ดีที่จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเองในอนาคตการฝึกให้เด็ กมีระเบียบวินัย อาจทำได้โดยให้พวกเขา

ได้เรียนรู้ถึงผลกระทบจากการที่ไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่ าง

ซึ่งไม่ใช่การลงโ ทษ การที่พวกเขารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสี ยกับชีวิตของพวกเขาได้ด้วยตัว

ของพวกเขาเอง

6.ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่ างเหมาะสม

การฝึกให้เด็ ก กล้าที่จะตั ดสินใจ โดยการฝึกให้ได้มีโอกาส ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจ

แต่อย่ างไรก็ตามก็ควรให้พวกเขา ได้รับรู้ถึงหน้าที่และ บทบาทของคนในบ้านด้วย เช่น พ่อ แม่ พี่ หรือญาติผู้ใหญ่

ที่เขาควรจะแสดงความนับถือ

7.ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากความผิ ด พล าด

ความที่เรารักลูก เราอย ากมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ลูกทำจะไม่ทำพล าด เช่น พย าย าม ตรวจการบ้าน

เช็คกระเป๋านักเรียนว่าลูกเอาทุกอย่ างไปโรงเรียนครบมั้ย แต่เราควรฝึกให้พวกเขาได้เรียนรู้ จากความผิ ด พล าดบ้าง เพื่อให้เขาได้

พัฒนาและเรียนรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

8.สอนให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่ างสร้างสรรค์

ในชีวิตคนเราหลีกเลี่ ย งไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องราวที่ไม่เป็น

อย่ างที่เราคาดหวังไว้ ทุกคนล้วนเจอเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่เป็นเ ด็ก ไม่ว่าจะสอบ ต ก อ กหั ก

หรือแม้แต่ล้ มลงเมื่อกำลัง

หัดเดินตอนเล็กๆ พ่อกับแม่สามารถฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจ

ของลูกๆ ได้ โดยการไม่เข้าข้างลูกและโท ษสิ่งแวดล้อมภายนอก แต่สอนให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิ ด พล าด

และหาทางจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่ างสร้างสรรค์ได้นั่นเอง

9.ฝึกให้เขามีความรับผิ ดชอบ

ความรับผิ ดชอบเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เราควรฝึกให้ลูกมีความรับ

ผิ ดชอบในกิ จ ก ร ร มหรือหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่เล็กๆ

เช่น การต้องแปรงฟั นก่อนเข้านอน การทำการบ้าน

10.ปกป้องลูกจากความผิ ดหวัง ความเ จ็ บ ป ว ด

ความผิ ดหวัง ความทุ กข์เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอ แน่นอนว่าคนเป็นพ่อแม่ไม่อย ากเห็นลูก

ของตัวเองต้องผิ ดหวังและเ จ็บ ป ว ดหรอก

หลายคนพย าย ามปกป้องลูกของตัวเองจากความรู้สึกนี้ ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะย าวของเด็ กคนนั้นๆ เลย วิธีที่เหมาะสมคือ

ฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวัง แต่อยู่ข้างๆ พวกเขา

คอยแนะนำและให้กำลังใจในการจัดการกับความรู้สึก

และปัญหาที่เกิดขึ้นข้างๆเขานั่นเอง

11.อย่าหาทางลัดให้กับลูกๆ

บางครั้งเวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า เราก็อย ากที่จะช่วยเพื่อ

ให้เร็วขึ้นและดีขึ้น แต่เราควรที่จะเรียนรู้ให้พวกเขาได้ทำเองได้ฝ่ าฟั นอุ ปส รรคและเรียนรู้การลงมือทำอะไรบางอย่าง

ให้สำเร็จด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

12.สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต

มนุษย์เราตัดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตด้วยคุณค่ากับเรื่องที่เราควรสอนให้ลูกของเรา

มองเห็นคุณค่าในตัวเองเรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่านั้นๆ เอาไว้

ขอบคุณ : t h e – w a y o f l i f e

Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In เรื่องทั่วไป
Comments are closed.

Check Also

(ข้อคิดเตือนชีวิตให้คนยุคนี้) ถ้าไม่อยาก “ขายดีจนเจ๊ง” ดังที่ใครหลายๆ คนเป็นอยู่จนต้องหมดตัว

คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก หมายถึงอย่างนั้นจริงๆ ข ายดี จนกระท … …